Daily Fruit

Магазин

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя стоки и услуги на потребителите/клиентите си посредством електронен магазин https://daily-fruit.com . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Регистрация”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчване“ и след потвърждаване на поръчката клиентът сключва договор с ТЪРГОВЕЦА за покупко-продажба на заявените стоки при настоящите Общи условия.

 1. Дефиниция на потребител – всеки, посетил интернет страницата https://daily-fruit.com
  1. Дефиниция на клиент – всеки потребител, който е сключил договор за покупко-продажба с търговеца, посредством електронния магазин https://daily-fruit.com, при настоящите Общи условия
  1. Дефиниция на търговец – дружеството Фууд Арена ЕООД, представляващо електронния магазин на домейна https://daily-fruit.com

2.Продуктите, които се намират на електронния магазин на https://daily-fruit.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.След кликане на бутона “Поръчване”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “Количката”. Това действие има правно обвързваща сила. Търговецът изпраща потвърждение на поръчката и с изпращане на това потвърждение се счита, че е сключен договор за покупко-продажба при настоящите общи условия

4.ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

5.За територията на Р. България, договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

6.1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да поръча стоки без регистрация, след като въведе задължителните данни за осъществяване на поръчка.

6.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.

6.3. С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

6.4. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. След

потвърждаването се създава акаунт на Потребителя.

III. ДОСТАВКА, ПРАВО НА ОТКАЗ и РЕКЛАМАЦИИ

7. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато клиентът е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от Търговеца, рискът преминава върху клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

 7.1.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или трета страна във вид на доставчик.

7.2.Промяна на поръчката след предаването й на куриер не може да бъде направена.

8.В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него трето лице, приемащо стоките и ако не отговаря на направената от Клиента поръчка, се прилага 8.4. и 8.5. от настоящите Общи условия. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.1.При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

8.2.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8.3. Правото на отказ по Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е неприложимо за предлаганите продукти на сайта https://daily-fruit.com поради естеството им, а именно продукти, които „могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност“ по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

8.4.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът има право да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани продукти. Клиентът е длъжен в срока по предходното изречение да уведоми Търговеца по един от следните начини: чрез обаждане на телефон 0889240044 или чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Търговеца: sales@daily-fruit.com. Търговецът има право да поиска от Клиента снимка на рекламирания продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

8.5.При изпълнение условията на предходния член и при условия че несъответствието не е незначително Клиентът може да иска: доставената му стока да бъде заменена в срок от 24 часа със съответстваща на направенота от него покупка или да откаже да получи стоката още при предаването й от куриер.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9.Цените, показани в електронния магазин на адрес https://daily-fruit.com, са в български лева.

9.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчания/те от него продукт/и по цената, която е била посочена на сайта към момента на завършване на поръчката, независимо от последваща промяна в цената.

9.2.Плащането може да се осъществи по един от следните начини:

 1. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането на избраните стоки се осъществява в момента на доставката от куриер, като плащането се извършва към куриера
  1. Онлайн плащане – плащане чрез кредитна/дебитна карта при завършване на поръчка чрез функционалностите на сайта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://daily-fruit.com . Потребителят/клиентът може също така да поръча избраните стоки и като гост, като неговата информация ще бъде съхранена на сървърите на ТЪРГОВЕЦА, с цел обработка на поръчката и нейното адекватно изпълнение. Тази информация не се предоставя на трети лица, извън куриера, отговарящ за доставката. При извършване на поръчка, от потребителя/клиента не се изисква въвеждането на чувствителна информация, която може да индентифицира него или неговият публичен профил в интернет пространството.

11.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчаните стоки си според обявения начин на страницата https://daily-fruit.com .

14.Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://daily-fruit.com услуги;
 5. да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 7. да не извършва злоумишлени действия;
 8. да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://daily-fruit.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 9. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефонен номер за контакт, адрес за доставка и електронен адрес за контакт, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://daily-fruit.com .

16.След получаване на поръчката и изпращане на потвърждение до Клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за годност всеки артикул, преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

17.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярно подадена информация в описанието на продукта, ако това несъответствие е поради грешка на производителя на тази стока.

18.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

19.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, съгласно закона за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) . Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, обявена на адрес https://daily-fruit.com. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка..

20.Пълната информация относно обработването на лични данни на своите Потребители/Клиенти ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил на сайта си на адрес https://daily-fruit.com.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

21.Настоящите Общи условия за приети на 01.04.2021г. и могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и стоки и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

22.

a.        Дефиниция на „потребител“ – всеки, посетил интернет страницата https://daily-fruit.com

b.        Дефиниция на „клиент“ – всеки потребител, който е сключил договор за покупко-продажба с търговеца, посредством електронния магазин https://daily-fruit.com, при настоящите Общи условия

c.        Дефиниция на „търговец“ – дружеството Фууд Арена ЕООД, представляващо електронния магазин на домейна https://daily-fruit.com.

d. Дефиниция на “Поръчка” – избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента.

23. Интернет магазинът  https://daily-fruit.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.